Johtajuuden kehittäminen

Esimiestyö on avainasemassa, kun yritys tai yhteisö tavoittelee hyviä tuloksia. Kun saat esimiehenä kaikki organisaatioon kuuluvat luottamaan toisiinsa ja työskentelemään yhteisten tavoitteiden hyväksi, työyhteisö voi hyvin ja menestyminen on mahdollista.

Johtajan ja esimiehen rooliin kuuluu hallinnan tunteen turvaaminen työyhteisössä. Se on helpommin sanottu kuin tehty silloin, kun tunteiden kaaos velloo ihmisten keskuudessa. Ensimmäinen edellytys onkin, että johtaja tai esimies pysyy itse riittävän rauhallisena ja tunnistaa prioriteetit omassa toiminnassaan. Vasta sen jälkeen on mahdollisuus rauhoittaa henkilöstöä ja keskittää kaikkien ajatukset perustehtävään – niin kauan kuin työtä riittää. 

Yhdessä kohti parempaa johtamista

Esimiehet joutuvat johtamistyössään hyvin monenlaisten kysymysten äärelle. On erittäin tärkeää muistaa, ettei niihin tarvitse keksiä vastauksia yksin. Vertaisten ja henkilöstön kanssa käytävä keskustelu jakaa taakkaa ja tuo uusia ratkaisumalleja erilaisten tilanteiden hoitamiseksi. Ulkopuolisten työelämäasiantuntijoiden käyttö on myös hyvä voimavarojen lähde ajatusten käännyttyä sisään päin työyhteisöissä.

Palvelumme johtajuuden kehittämiseen

Esimiesten Help Desk ja esimiesklinikka 

Esimiesten Help Desk ja esimiesklinikka tarjoavat matalan kynnyksen välitöntä tukea esimiestyön arjen haasteisiin.

Minkälaisia haasteita sinä esihenkilönä kohtaat työssäsi? Onko työyhteisössäsi vaikeuksia antaa ja ottaa palautetta? Huolettaako henkilöstösi jaksaminen, osaaminen ja työssä suoriutuminen? Onko vaikeuksia kohdata ja käsitellä ristiriitatilanteita tai päästä johdon asettamiin tavoitteisiin? Puhaltaako organisaatiossasi muutoksen tuulet? 

Muun muassa näiden haasteiden ratkomisessa olemme matalan kynnyksen apunasi, jotta organisaatiosi on taas hyvinvoiva, toimiva ja tuottava. Jo yhdellä soitolla asiantuntijallemme saatat päästä pulmatilanteen yli. Ota yhteyttä 050 374 1938

Esimiesten työnohjaus

Työnohjaus on ohjattavan ja ohjaajan yhteinen tutkimusmatka ohjattavan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin. Työnohjauksessa omaa työtä voidaan tarkastella uudesta näkökulmasta. Työnohjauksen avulla esimies kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan sekä työhön liittyvien kuormitustekijöiden hallintaa. 

Esimiesten coaching

Esihenkilöiden coaching tukee organisaation liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja työyhteisön perustehtävän toteutumista vahvistaen hyvää ihmissuhdejohtamista. 

Coachingin avulla voidaan kohentaa organisaation eri toimijoiden välistä vuorovaikutussuhteiden toimivuutta ja yhteistyötä. Coaching toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan henkilökohtaisena tai ryhmänä – aina luottamuksellisena. 

Potentiaalivalmennus

Potentiaalivalmennus on erityisesti uusille esimiehille suunnattu coaching. Sen avulla esimies saa osaamista ja vahvistusta henkilöstönsä johtamiseen. Potentiaalivalmennus on tiivis paketti, jossa tavoitteen määrittelyssä ja niiden saavuttamisessa esimiehen esimies on mukana. 

Valmennukseen sisältyy WOPI Work Personality Inventory testi. Work Personality Inventory on lisensoitu työkalu, joka lisää itsetuntemusta, työhyvinvointia, suoriutumiskykyä sekä ymmärrystä omista motiiveista ja toimintatavoista.  

Muutostilanteiden valmennukset

Alati muuttuvat toimintaympäristöt pakottavat yhä tehokkaampien toimintamallien kehittämiseen työhyvinvointi huomioiden. Kumuloituvan kehityksen tekniikalla herätämme osallistujien potentiaalin ja edistämme ryhmän jäsenten sitoutumista uusiin toimintatapoihin.

Muutosvalmennus on jatkuva prosessi, jonka kuluessa johto saa uutta tietoa tavoitteiden täsmentämiseksi. Valmennusprosessin myötä henkilöstö sitoutuu tavoitteisiin sekä esimies- ja alaistaidot kehittyvät. Organisaatiokulttuurin muutoksesta tulee näin mahdollinen. 

Rakennamme valmennusten sisällöt aina asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Esimies työkykyjohtajana -valmennus

Työkykyjohtamisen esimiesvalmennus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työyhteisö tai esimies kaipaa tukea työyhteisössä havaittujen työhyvinvoinnin tai työkyvyn ongelmien ratkaisemiseen.

Autamme esimiestä saamaan syvällisempää ymmärrystä ja tietoa työyhteisönne tilanteesta ja työkykyjohtamisen tilasta, mikä nostaa muutoksiin ja epäkohtiin tarttumisen aivan uudelle tasolle työyhteisössänne ja kehittämishankkeissanne. Kehittämiskohteisiin tartutaan yhdessä ja työyhteisön jäseniä osallistetaan asioiden eteenpäin viemisessä. Esimieskoulutuksen myötä työyhteisönne saa työvälineitä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Motivoiva vuoropuhelu -valmennus

Esimiesvalmennuksen aikana tulet oppimaan Motivoiva vuoropuhelu -menetelmän. Motivoivan vuoropuhelun avulla pystyt tukemaan työntekijöidesi ammatillista kehittymistä siten, että se on linjassa organisaation tavoitteiden kanssa. Opit keinoja kuuntelemaan ja tunnistamaan paremmin työntekijöidesi ajatuksia, ideoita ja motivoitumista. Lisäksi esimiestaitosi karttuvat samalla.

Menetelmä sopii hyvin myös muutosjohtamisen välineeksi. Valmennuksen kautta organisaatiolla, työyhteisöllä ja esimiehillä on osaamista ja keinoja valmistautua paremmin esimerkiksi toiminnan muutokseen.

Ennakoiva työurajohtaminen -valmennus

Valmennus on suunnattu organisaatioiden lähiesimiehille ja HR-asiantuntijoille syventämään heidän ymmärrystään työurajohtamisesta, sekä tuottamaan uusia välineitä esimiestoimintaan ja arkijohtamiseen.

Työurajohtamisen kohteena on työntekijöiden työn sujuvuus, työn mielekkyys, ammatillinen kehitys ja tavoitteiden mukaiset tulokset. Valmennus auttaa esimiestä tilanteissa, joissa työntekijän aktuaalisen ja potentiaalisen suorituskyvyn ja tekemisen välinen juopa tuntuu kasvavan. Esimiehet ja HR-asiantuntijat saavat punnittua näkemystä siitä, miksi kannattaa jo työn sujuvuuden versovaiheen häiriöissä tarttua asiaan, ja rohkaistua ottamaan pulmatilanne työntekijän kanssa puheeksi jo ennen kuin hälytysrajat ylitetään. Valmennus huomioi sekä työntekijä ammatillisen kehitysvaiheen että organisaation työn muutoksen ja ajankohtaisten vaatimusten vaikutukset yhteiseen työnhallintaan.

Välineet ja menetelmät


Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä ja kerromme, miten voimme auttaa. 

Ota yhteyttä