Johtajuuden kehittäminen

Esihenkilötyö ja hyvä johtaminen ovat avainasemassa, kun yritys tai yhteisö tavoittelee hyviä tuloksia. Hyvällä johtamisella saat kaikki organisaatioon kuuluvat luottamaan toisiinsa ja työskentelemään yhteisten tavoitteiden hyväksi, työyhteisö voi hyvin ja menestyminen on mahdollista.

Johtajan ja esihenkilön rooliin kuuluu hallinnan tunteen turvaaminen työyhteisössä. Se on helpommin sanottu kuin tehty silloin, kun tunteiden kaaos velloo ihmisten keskuudessa. Ensimmäinen edellytys onkin, että johtaja tai esihenkilö pysyy itse riittävän rauhallisena ja tunnistaa prioriteetit omassa toiminnassaan. Vasta tämän jälkeen on esihenkilön mahdollista rauhoittaa henkilöstöä.  Esihenkilön omalla työhyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus hänen omaan käyttäytymiseen haastavassa tilanteessa, ja tämän vuoksi esihenkilön oma työssä jaksaminen on tärkeää.

Yhdessä kohti parempaa henkilöstöjohtamista

Esihenkilöt joutuvat johtamistyössään hyvin monenlaisten kysymysten äärelle. On erittäin tärkeää muistaa, ettei niihin tarvitse keksiä vastauksia yksin. Vertaisten ja henkilöstön kanssa käytävä keskustelu jakaa taakkaa ja tuo uusia ratkaisumalleja työyhteisö  ja esihenkilön oman työhyvinvoinnin edistämiseksi ja erilaisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Ulkopuolisten työelämäasiantuntijoiden käyttö on myös hyvä voimavarojen ja uusien ideoiden lähde ajatusten avartamiseksi tai kun halutaan kehittää esihenkilön johtamistaitoja ja työyhteisön toimintaa. 

Palvelumme johtajuuden kehittämiseen

Esihenkilön Help Desk ja esihenkilöklinikka 

Esihenkilön Help Desk ja esihenkilöklinikka tarjoavat matalan kynnyksen välitöntä tukea esihenkilötyön arjen haasteisiin.

Minkälaisia haasteita sinä esihenkilönä kohtaat työssäsi? Tunnistatko työyhteisössäsi vaikeuksia antaa ja ottaa palautetta? Huolettaako henkilöstösi työssä jaksaminen, osaaminen ja työssä suoriutuminen? Onko vaikeuksia kohdata ja käsitellä ristiriitatilanteita? Haasteita päästä asetettuihin tavoitteisiin? Stressaako jatkuva muutos? 

Muun muassa näiden haasteiden ratkomisessa olemme matalan kynnyksen apunasi, jotta sinä olet taas hyvinvoiva ja innostunut johtamistyöstä. Jo yhdellä soitolla asiantuntijallemme saatat päästä pulmatilanteen yli.  Soita 050 374 1938

Esihenkilöiden työnohjaus

Työnohjaus on ohjattavan ja ohjaajan yhteinen tutkimusmatka ohjattavan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin. Työnohjauksessa omaa työtä tarkastellaan eri  näkökulmista. Työnohjauksen avulla esihenkilö kehittää ja ylläpitää johtamistaitojaan sekä työhön liittyvien kuormitustekijöiden hallintaa. 

Esihenkilöiden coaching

Esihenkilöiden coaching kehittää esihenkilön johtamistaitoja, jolla tuetaan organisaation liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja työyhteisön perustehtävän toteutumista vahvistaen hyvää henkilöstöjohtamista. 

Coachingin avulla kohennetaan organisaation eri toimijoiden välistä vuorovaikutussuhteiden toimivuutta ja yhteistyötä. Coaching toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan henkilökohtaisena tai ryhmänä – aina luottamuksellisena. 

Potentiaalivalmennus

Potentiaalivalmennus on erityisesti uusille esimiehille suunnattu coaching. Sen avulla esihenkilö saa osaamista ja vahvistusta henkilöstönsä johtamiseen. Potentiaalivalmennus on tiivis paketti, jossa tavoitteen määrittelyssä ja niiden saavuttamisessa esimiehen esihenkilö on mukana. 

Valmennukseen sisältyy WOPI Work Personality Inventory testi. Work Personality Inventory on lisensoitu työkalu, joka lisää itsetuntemusta, työhyvinvointia, suoriutumiskykyä sekä ymmärrystä omista motiiveista ja toimintatavoista.  

Muutostilanteiden valmennukset

Alati muuttuvat toimintaympäristöt pakottavat yhä tehokkaampien toimintamallien kehittämiseen työhyvinvointi huomioiden. Kumuloituvan kehityksen tekniikalla herätämme osallistujien potentiaalin ja edistämme ryhmän jäsenten sitoutumista uusiin toimintatapoihin.

Muutosvalmennus on jatkuva prosessi, jonka kuluessa johto saa uutta tietoa tavoitteiden täsmentämiseksi. Valmennusprosessin myötä henkilöstö sitoutuu tavoitteisiin sekä esihenkilö- ja alaistaidot kehittyvät. Organisaatiokulttuurin muutoksesta tulee näin mahdollinen. 

Rakennamme valmennusten sisällöt aina asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Esihenkilö työkykyjohtajana -valmennus

Työkykyjohtamisen esihenkilövalmennus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työyhteisö tai esihenkilö kaipaa tukea työyhteisössä havaittujen työhyvinvoinnin tai työkyvyn ongelmien ratkaisemiseen.

Autamme esihenkilö saamaan syvällisempää ymmärrystä ja tietoa työyhteisönne tilanteesta ja työkykyjohtamisen tilasta, mikä nostaa muutoksiin ja epäkohtiin tarttumisen aivan uudelle tasolle työyhteisössänne ja kehittämishankkeissanne. Kehittämiskohteisiin tartutaan yhdessä ja työyhteisön jäseniä osallistetaan asioiden eteenpäin viemisessä. Esihenkilökoulutuksen myötä työyhteisönne saa työvälineitä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Motivoiva vuoropuhelu -valmennus

Esihenkilövalmennuksen aikana tulet oppimaan Motivoiva vuoropuhelu -menetelmän. Motivoivan vuoropuhelun avulla pystyt tukemaan työntekijöidesi ammatillista kehittymistä siten, että se on linjassa organisaation tavoitteiden kanssa. Opit keinoja kuuntelemaan ja tunnistamaan paremmin työntekijöidesi ajatuksia, ideoita ja motivoitumista. Lisäksi esihenkilötaitosi karttuvat samalla.

Menetelmä sopii hyvin myös muutosjohtamisen välineeksi. Valmennuksen kautta organisaatiolla, työyhteisöllä ja esimiehillä on osaamista ja keinoja valmistautua paremmin esimerkiksi toiminnan muutokseen.

Ennakoiva työurajohtaminen -valmennus

Valmennus on suunnattu organisaatioiden lähiesimiehille ja HR-asiantuntijoille syventämään heidän ymmärrystään työurajohtamisesta, sekä tuottamaan uusia välineitä esihenkilötoimintaan ja arkijohtamiseen.

Työurajohtamisen kohteena on työntekijöiden työn sujuvuus, työn mielekkyys, ammatillinen kehitys ja tavoitteiden mukaiset tulokset. Valmennus auttaa esihenkilöä tilanteissa, joissa työntekijän aktuaalisen ja potentiaalisen suorituskyvyn ja tekemisen välinen juopa tuntuu kasvavan. Esimiehet ja HR-asiantuntijat saavat punnittua näkemystä siitä, miksi kannattaa jo työn sujuvuuden versovaiheen häiriöissä tarttua asiaan, ja rohkaistua ottamaan pulmatilanne työntekijän kanssa puheeksi jo ennen kuin hälytysrajat ylitetään. Valmennus huomioi sekä työntekijä ammatillisen kehitysvaiheen että organisaation työn muutoksen ja ajankohtaisten vaatimusten vaikutukset yhteiseen työnhallintaan.

Välineet ja menetelmät


Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä ja kerromme, miten voimme auttaa. 

Ota yhteyttä