Asiantuntijuuden kehittäminen

Henkilöstö on avainasemassa, kun yritys tai yhteisö tavoittelee hyviä tuloksia. Kun asiantuntija saa hyödyntää omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan työtehtävissään, hallinnan tunne ja työhyvinvointi lisääntyy. Varmistamalla hänen soveltuvuutensa ja motivaationsa työtehtävään hän kokee työnsä tärkeäksi ja mielekkääksi.

Meillä kaikilla saattaa olla jossain työuran vaiheissa tilanteita, jossa olemme huolissamme jaksamisesta, osaamisesta, työkyvystä tai motivaatiosta.  

Kehittymällä parempaan työmotivaatioon

Mikäli tavanomaiset johtamisen tai työterveyshuollon toimet eivät tuota toivottua tulosta, suosittelemme motivaatio-, työkyky-, soveltuvuus- tai oppimiskykytutkimusta sekä yksilön toimintaa tukevia palveluita, kuten työnohjaus, coaching tai psykologipalvelut. 

Palvelumme asiantuntijuuden kehittämiseen

Työkykytutkimus 

Työkykytutkimukset auttavat mittamaan työkykyä ja hahmottamaan, millainen tuki saattaisi olla tarpeen työkyvyn säilyttämiseksi. Menetelmät vaihtelevat kevyistä seulonnoista perusteellisiin työkykytutkimuksiin.  

Oppimisvalmiuksien seulatutkimus selvittää asiakkaan valmiuksia opiskeluun ja työhön. Tutkimus voidaan toteuttaa yhdelle tai samanaikaisesti usealle henkilölle. 

Neuropsykologiset ja kognitiiviset tutkimukset toteutetaan lääkärin pyynnöstä, ja niissä keskitytään selvittämään yhtä tiettyä asiaa. Tutkimus voi koskea esimerkiksi kognitiivisia kykyjä, tarkkaavaisuutta, muistia, luku- ja kirjoitustaitoa, mielialaa tai persoonallisuutta. 

Laajan persoonallisuustutkimuksen perusteella on mahdollista arvioida työkyvyttömyyden uhkaa ja tukitoimien tarvetta työssä.

Soveltuvuusarvio

Jokainen rekrytointi on iso investointi, olipa kysymyksessä sisäinen urasuunnittelu tai uuden osaajan hakeminen. Onnistuneiden henkilövalintojen tekeminen onkin ratkaisevan tärkeää, kun työyhteisö haluaa menestyä ja kehittyä. Soveltuvuusarviointipalvelumme auttaa sinua valitsemaan työntekijät, joilla on juuri tarvittavaa osaamista ja valmiuksia. 

Motivaatio- eli WOPI–tutkimukset 

Motivaatio- eli WOPI-tutkimukset tarkastelevat ihmisen luontaista toimintatyyliä. Jokainen meistä on parhaimmillaan saadessaan työskennellä itselleen luontaisella tavalla. WOPI kartoittaa henkilön tapoja ajatella, ratkaista ongelmia, tehdä päätöksiä ja asennoitua muutoksiin. Arviointia voi hyödyntää esimerkiksi rekrytoinnissa, uraohjauksessa, työntekijöiden uudelleensijoittelussa ja valmennusten suunnittelussa.

WOPI työpersoonallisuustestiin kuuluu verkossa itsenäisesti täytettävä testi sekä henkilökohtainen purkukeskustelu sertifioidun asiantuntijamme kanssa. Tuloksista saadaan kirjallinen raportti, joka käydään tarkasti läpi purkukeskustelussa testattavan kanssa. Tämän jälkeen raportti jää työntekijälle oman työstämisen apuvälineeksi 

Yksilötyönohjaus 

Työnohjaus on ohjattavan ja ohjaajan yhteinen tutkimusmatka ohjattavan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin. Työnohjauksessa omaa työtä voidaan tarkastella uudesta näkökulmasta. Työnohjauksen avulla työntekijä kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan sekä työhön liittyvien kuormitustekijöiden hallintaa. 

Yksilöcoaching 

Coaching auttaa työntekijää parantamaan valmiuksiaan vastata työelämän muutoksiin. Tapaamiset antavat myös mahdollisuuden tarkastella omaa persoonaa suhteessa työhön sekä työyhteisön toimintaan ja tavoitteisiin.  

Coachimme toimii objektiivisena henkilönä, joka katsoo asioita aina ulkopuolisen silmin ja auttaa ohjattavia reflektoimaan omaa tapaansa toimia ja löytämään uusia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi. Hänellä on koulutuksellisen osaamisen lisäksi myös vankka käytännönkokemus johtamisesta ja työyhteisöjen kehittämisestä.

Työterveyspsykologi ja lyhytpsykoterapia

Työterveyspsykologipalveluihimme kuuluvat työterveyslääkärin tai -hoitajan lähetteellä tapahtuvat yksilövastaanotot, ryhmien ohjausluennot, työyhteisöjen tilan selvittelyt sekä työkykytutkimukset. Viimeksi mainituissa tarkastelemme aina henkilön työkykyä suhteessa työn vaatimuksiin. Hyvin usein vastaus ongelmiin löytyykin muusta kuin varsinaisesta työkyvystä.

Lyhytpsykoterapiatoiminnan myönteinen vaikutus eriasteisten ahdistus- ja masennusoireiden hoidossa on tutkimusten mukaan kiistattomasti todettu. Psykoterapeuttimme ovat käytettävissänne sekä työterveyslääkärin lähetteellä että itse maksaen toteutetuissa lyhytpsykoterapiaprosesseissa.

Navigo - yksilölliset ratkaisut työuran käännekohdissa

Navigo-palvelu pureutuu työelämän haasteisiin sekä työuran pulmakohtiin. Ulkopuolista osaamista, näkemystä ja ohjausta tarvitaan ennen kaikkea silloin, kun työntekijän pulmiin ei ole löytynyt ratkaisua työnantajan tai työterveyshuollon yrityksistä huolimatta.

Navigo alkaa työlähtöisellä tilanneanalyysillä, jonka perusteella muodostetaan yhteinen tulkinta työntekijän työuran vaiheista ja ammatillisesta tilanteesta. Työntekijän ja työelämän asiantuntijamme lisäksi mukana tilannetta hahmottamassa ja tukea antamassa ovat myös työntekijän esihenkilö sekä työpaikan työterveyshuolto.

Ratkaisut löytyvät joko oman työn ja osaamisen kehittämisestä, uusista työtehtävistä tai jopa uudesta työurasta tai ammatista. Työntekijä saa myös tietoa erilaisista käytännön keinoista ja tukimahdollisuuksista, joilla häntä voidaan auttaa työuran haastavissa tilanteissa.


Coronaria Uniklinikka – Päivän työteho tehdään yöllä

Hyvä ja riittävä palautuminen on työssä jaksamisen edellytys. Heikkolaatuinen uni näkyy työpaikoilla useilla eri tavoilla.

Coronaria Uniklinikan palveluvalikoimaan yrityksille ja työyhteisöille kuuluu mm. unen riskikartoitukset, luennot ja vireystilamittaukset.

Coronaria Työelämäpalvelut tekee yhteistyötä Coronaria Uniklinikan kanssa. 

Tutustu ja lue lisää >

Välineet ja menetelmät


Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä ja kerromme miten voimme auttaa. 

Ota yhteyttä